Back Home

اشعار محمل

اشعار حضرت علی اصغر (ع)


دانلود سبک

بخواب ای مهر طومارم علی جان
بخواب ای طفل سردارم علی جان

تو ای باب الحواعج کن نگاهم
به غم کردی گرفتارم علی جان

زدی روی دستم پرپر
مرا حیران کردی اصغر
مزن خنده بر من دیگر

چه سازم با گلویی که شده پاره
زبعد تو شود مادر چه بیچاره

وای علی جان علی جان علی جان

چه کرده تیر دشمن با سر تو
گره خوده میان پیکر تو

صدای خس خس زخم گلویت
شرار زد به قلب مادر تو

دوچشمم از غم دریا شد
گلویت چون غنچه وا شد
فقط ذکرم واویلا شد

پرستویم برو باید رها باشی
نشد قسمت برای من عصا باشی

وای علی جان علی جان علی جان


1391/8/18
صفحه قبل صفحه بعد