Back Home

اشعار محمل

اشعار اهل بیت علیه السلام


اینها به جای آنکه برایت دعا کنند
کف می زنند تا نفست را فدا کنند

هر چند تشنه ای ولی آبت نمی دهند
تا زودتر تو را زسر خویش وا کنند

با دست و پا زدن به نوایی نمی رسی
اینها قرار نیست به شما اعتنا کنند

بال فرشته های خدا هست پس چرا
این چندتا کنیز تو را جابجا کنند

هر وقت دست و پا بزنی دست می زنند
اما خدا کند به همین اکتفا کنند

تا بام می برند که شاید سر تو را
در بین راه با لبه ای آشنا کنند

حالا کبوتران پر خود را گشوده اند
یک سایبان برای سرت دست و پا کنند


علی اکبر لطیفیان
1390/8/6
صفحه قبل صفحه بعد